E-directory

Kaisthana Samithi

Office Bearers
Vicar & President Rev. George Yohannan 39732763
Vice President Mr. Varghese Cherian 39892649
Secretary Mr. Jose George 37779512, 33184906
Trustee Mr. Lincoln Abraham 39609575
Accountant Mr. George T. Daniel 39751014
Lay Ministrant Mr. Jacob Kuruvilla 39014727
Lay Ministrant Mr. Samson Joy 36601260
Diocesan Assembly Representative
Diocesan Assembly Mr. Bency K. Samson 39287130, 36060559
Area Committee Members
Committee Members Area Tel No.
Mr. Sudin Abraham Adilya / Um Al-Hassam / Juffair / Sitra 39960171
Mr. V.A. Chacko Budaiya 36050452
Mr. Jibimon Pappachan Gudaibiya 39328626
Mr. K.G Thomas Jidhafs / Tubli 33276677
Mr. Anish C. Mathew Khamis / Salmabad 36762763
Mr. Jacob Thariyan Lulu Road / Manama 39141403
Mr. Prem Varghese Muharraq 34452157
Mr. Jiju K. Philip Pepsi Cola 34002339
Mr. Anil Thomas Riffa 33192777
Mr. Ribson John Salmaniya – A 39213422
Mr. Sam P. Cherian Salmaniya – B 39201022
Mr. Jose P. Samuel Sugaiya 39275780
Organization’s Representatives
Mr. Johnson Mathew Senior Citizen Forum 39271496
Mr. Koshy Mathew Edavaka Mission 34163333
Mr. Suja Mathew Sevika Sangham 33368326
Mr. Shalu Mathai Yuvajana Sakhyam 36586661
Mrs. Mathew Baby Sunday School 39308508
Mr. Samuel Aniyan Choir 39275024
Auditors
Auditor Mr. Thomas John 39470238
Auditor Mr. Bibin Jose Mathew 39142532
X